Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020
greenpower

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Besko z dnia 23 października 2015 roku

 Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

greenpower

Podsumowanie postępowania dotyczącego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020

 Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

greenpower

Przebieg konsultacji społecznych projektu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”

 W celu umożliwienia aktywnego udziału społeczeństwa w opracowaniu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko...

greenpower

Dni Energii 2015

 W dniu 8 października 2015r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Besku odbyły się drugie Dni Energii realizowane w ramach Projektu pn. „Opracowanie Planu...

1 2 3 4