OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Besko z dnia 23 października 2015 roku

 Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, Wójt Gminy Besko w dniu 17.09.2015 r. działając poprzez pełnomocnika tj. Panią Annę Jaskułę, Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cités” wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinię odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

W odpowiedzi na złożony wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 19.10.2015 r. (znak WOOŚ.410.1.55.2015.BK.3) uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej z dnia 24.09.2015 r. (znak pisma SNZ.9020.1.45.2015.RD) uzgodnił w zakresie sanitarno-higienicznym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w dokumentu.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy, tj. charakter działań przewidzianych w Planie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko oraz stanowiska ww. organów, Wójt Gminy Besko odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Besku;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy (www.besko.biuletyn.net);

3)  na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.besko.pl).

Mariusz Bałaban

Wójt Gminy Besko