Podsumowanie postępowania dotyczącego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020

 Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Besko w dniu 17.09.2015 r. działając poprzez pełnomocnika tj. Panią Annę Jaskułę, Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Polskiej Sieci „Energie Cités”, wystąpił z wnioskiem o opinię odnośnie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Besko na lata 2014-2020” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

W odpowiedzi na złożony wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 19.10.2015r. znak WOOŚ.410.1.55.2015.BK.3 uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej z dnia 24.09.2015 r. (znak pisma SNZ.9020.1.45.2015.RD) uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w dokumentu.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy, tj. charakter działań przewidzianych w Planie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko oraz stanowiska ww. instytucji i organu opracowującego Plan, Wójt Gminy Besko odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”.