Przebieg konsultacji społecznych projektu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”

 W celu umożliwienia aktywnego udziału społeczeństwa w opracowaniu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020” w terminie od 21 września do 9 października 2015 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu w/w dokumentu.

Projekt Planu został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Besku oraz udostępniony na oficjalnej stronie internetowej urzędu. W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu Planu.

Ponadto, w ramach konsultacji społecznych 8 października odbyło się także spotkanie z mieszkańcami gminy zorganizowane w ramach Dni Energii. Podczas wydarzenia zaprezentowano „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”, w tym m.in. omówiono wyniki bazowej inwentaryzacji emisji na terenie gminy oraz działania inwestycyjne i nieinwestycyjne uwzględnione do realizacji w perspektywie do 2020 roku.